Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật nhà ở có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019
Nghị định 30_2019_NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99_2015_NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật nhà ở.
Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0002
Lượt truy cập   3905762