Thông tư 06/2010/TT-BNTMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
9 10 2400

Thông tư 06/2010/TT-BNTMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010. Thông tư này thay thế Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; vùng; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

Các công việc gồm: khảo sát, lập dự án; hội thảo; kiểm tra, nghiệm thu (bao gồm cả chi phí kiểm tra, thẩm định, xét duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) được tính theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

Tài liệu đính kèm: file 70q519dq.rar (11.07.2014 | 12:23)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0001
Lượt truy cập   3817331