Thứ ba, 14-05 GMT+7

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật nhà ở có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019

Nghị định 30_2019_NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99_2015_NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật nhà ở.

(Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-luat-nha-o-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-15-thang-5-nam-2019
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn